Caps

Reglemente – Capscaps

Lag (1996:1) om Capsspelandet i Nationen Sverige (CL)

1 § Spellag; Ett capslag består av två spelare av arten Homo Sapiens.

2 § Spelklädsel; Spelklädseln skall vara representativ för den förening vilken spelaren företräder. Klädseln skall vidare vara av den oömma sorten vilken är bruklig vid Ekonomträffar av typ Overallis, nämligen overall.

3 § Spelplan; Spelplanen består av tre cirklar. I den inre cirkeln skall endast en mugg var placerad, (den så kallade mittenmuggen). 10 centimeter utanför mittenmuggen skall den andra cirkeln vara,spelmuggarna placeras på denna cirkel så att den skär genom muggarnas mittpunkt, den tredje cirkeln skall vara så placerad att det uppstår ett avstånd från muggens ytterkant till cirkeln på tio centimeter, avståndet mellan andra och tredje cirkeln blir ca 12-13 cm p.g.a. spelmuggarnas bottendiameter. Underlaget skall vara saneringsvänligt, rent och plant. Det skall finnas gott om utrymme för 8 personer sittande i cirkel på ett benavstånd till den yttre cirkeln. Det skall dessutom finnas plats för en domarstol och ca 50 cm fritt utrymme bakom spelarnas ryggar för att regeldomarna skall kunna gå fritt runt ringen.

4 § Spellagens placering; En optimal caps-ringbestår av åtta personer, d.v.s. fyra lag. Dessa skall placeras så att varje spelare har sin lagkamrat på den motsatta sidan av ringen.

5 § Spelställning; Spelaren skall placera sig i en sittande ställning med de nedre extremiteterna korslagda och med den något intelligentare kroppshalvan uppåt och den ändan som är mindre intelligent nedåt. Spelavståndet mäts med båda benen utsträckta , fötterna får då inte nå över den yttre cirkeln. Avståndet skall alltid markeras på detta sätt, dvs med två utsträckta ben mot ytterkanten av den yttre cirkeln, då domaren avger kommandot “markera avstånd”. Spelare äga ej rätt att begära avståndsmätning på en motspelare utan skall konsultera domare om avståndsmätning önskas. Spelare som sitter för nära sin mugg renderas en tillsägelse enligt 15 §. Vid kast skall spelarens armbåge befinna sig i det triangelformade utrymme som uppkommer mellan spelarens höftben och knäskålar då han/hon sitter i en s k “skräddarställning”. Armbågen får aldrig passera den linjen som uppkommer mellan spelarens knäskålar.

6 § Spelvätska; Drycken i muggen skall vara av sorten ljus lager med en alkoholhalt på inte mindre än 5.0 volymprocent.

7 § Spelmuggar och vätskemängd; Spelmuggarna skall vara av genomskinlig plast och ha en övre diameter vilken inte får överstiga 8.5 cm och inte understiga 6.5 cm. Bottens diameter skall vara mellan 4 och 6 cm. I en mugg av denna typ skall spelaren ombesörja att det finns minst två fingrar öl (ca 3.5 cm). Detta mäts genom att spelaren tar om muggens nedre del med två fingrar och fyller på tills att vätskeytan i glaset uppgår till samma nivå som spelarens fingrar är breda. I mittenglaset skall dock ölmängden vara fyra fingrar.

8 § Spelkapsylerna; Kapsylerna skall vara sådana som kommer från ölflaskor vilka innehåller eller innehållit den föreskrivna speldrycken. De skall dessutom vara “skalade”, dvs att all eventuell folie skall vara avlägsnad från kapsylen. Kastar en spelare en oskalad eller en dåligt skalad kapsyl eller en kapsyl från en flaska innehållande någon annan vätska skall han/hon straffdricka innehållet i sin egen mugg, kapsyler som är oanvända får även användas om det för spelaren skulle gynna honom/henne. Vid Nationella tävlingar får endast kapsyler godkända av tävlingsledningen, dvs CUK-ordförande, användas. Kastar en spelare en kapsyl vilken ej kommer från en flaska innehållande den välsmakande gyllene drycken, vilken nämns i 5 § CL, skall personen straffas för hädelse. Sanktionen för denna hädelse blir att personen skall dricka ur samtliga muggar i ringen.

9 § Spelets början; När samtliga spelare har satt sig på sina respektive platser och markerat avståndet skall spelet inledas av den personen som är äldst i ringen. Denna spelare inleder kampen genom att, efter domarens nedräkning, kasta den första kapsylen mot någon av konkurrenternas muggar.

10 § Spelets gång; Spelet går till så att en spelare försöker träffa en motspelares mugg. Lyckas spelaren träffa motspelarens mugg får denne kontra. Med detta avses att han/hon försöker kasta tillbaka i muggen som tillhör den utmanande spelaren. Den person som först missar får dricka innehållet i sin egen mugg. När detta är klart går spelet vidare till nästa person till vänster från utmanaren räknat. Kastar en spelare när det inte är ens tur så räknas den duellen, straff för detta se § 15, och man återgå rtill den spelaren som egentligen var på tur. Efter att en spelare har inmundigat drycken i sin mugg skall kapsylerna i denna tömmas ut. Tömningen skall ovillkorligen ske mot en av spelarens egna knän eller i där för avsedd mugg och utan att det förekommer någon form av slöseri med vätskan. Skulle trots allt tömningen inte ske mot knät eller muggen eller om det skulle slösas med vätskan skall spelaren straffdricka ytterligare en mugg. Skulle spelet gå för långsamt har spelarna rätt att påkalla en höjning av tempot genom att använda kommandot “TEMPO”. Om en spelare anses fördröja spel avsiktligt eller oavsiktligt kan domare dela ut en tillsägelse. Vid träff i mittenglaset skall samtliga spelare inmundiga innehållet i sina muggar och den som träffade mittenmuggen skall dricka ur sin egen mugg samt dricka och fylla på mittenmuggen. (Vid sällskapsspel passar det bra att sjunga en studentikos melodi före inmundigandet av drycken) Vid träff i egen eller lagkamrats mugg förtär spelaren innehållet i sin mugg och turen går vidare till nästa spelare. Efter att någon tömt innehållet i sin mugg, skall han/hon ansvara för att muggen snabbt blir påfylld och åter placerad i cirkeln. Andra spelare får naturligtvis hjälpa till med påfyllningen för att höja tempot i spelet. Vid nationella tävlingar skall varje spelare ha två muggar. Detta för att inte tappa tempo. Samtliga spelare skall hela tiden ha en mugg fylld med den gyllene drycken som omtalas i 5 § i enlighet med mängden som noteras i 6 §. Då en spelare skall dricka ur sin mugg skall han/hon skifta mugg så att spelet kan gå vidare, dvs han/hon placerar den mugg som ej skall drickas ur i “muggcirkeln” och dricker ur muggen som stod i cirkeln och fyller sedan på muggen igen medan spelet fortsätter. Välter en spelare en mugg skall han/hon gottgöra detta genom att straffdricka en mugg plus fylla på den välta muggen om spelaren önskar det. Vält mugg räknas som förlorad duell för den som välte den men ej som vunnen för den vars mugg som blev vält. Skulle någon metalldel från kapsylerna visa sig ovanför ytan i någon spelmugg skall spelaren fylla på sitt glas med mer spelvätska tills det att ingen metall syns mer ovanför ytan. Märker inte en spelare detta faktum får de övriga spelarna göra honom uppmärksam på detta genom att utropa kommandot “METALL”. Skulle en spelare vara så duktig att han/hon håller på att fylla sin spelmugg så skall den bytas ut med en ny för att förhindra att capsylen studsar ut ur muggen, endast duellanten får påkalla motspelaren detta med frasen “BYT MUGG” men för att detta inte skall missbrukas så måste muggen vara till 75 % påfylld, detta är upp till domaren att avgöra.I nationella tävlingar så tillhandahåller CUKen “pinnar” Med det exakta avståndet på för just den typen av spelmugg som används, detta är att rekomendera för alla caps tävlingar för att inte missuppfattning skall uppstå. Vid eventuellt regelbrott som uppdagas av domarna såsom armbåge utanför eller att spelaren sitter för nära, så skall sista slängda kapsylen (om den träffade ej annars) i en pågående duell ogiltiförklaras och spelaren får kasta om denna. Om duellanten redan har kastat iväg sin kapsyl träff eller ej så räknas den inte, ej heller räknas det som felcaps.

11 § Avvikelse från spelplanen; Avvikelse från spelplanen under en spelperiod får inte förekomma. Skulle detta ske diskvalificeras laget automatiskt från vidare spel.

12 § Snusk; Om en spelare inte kan uppföra sig gentlemannamässigt i ringen, äga domaren den fulla rätten att diskvalificera laget. Exempel på sådana låga handlingar kan vara att en spelare vomerar under spelets gång eller på annat sätt uppför sig oredigt.

13 § Speltider; I grundserier och allmänna kvalificeringsomgångar skall speltiden vara 20 minuter. Vid semi och final skall speltiden vara 30 minuter. Påbörjad duell avslutas.

14 § Spelpoäng; Vunnen duell renderar i en pluspoäng och förlorad duell ger en minuspoäng. Träff i sin egen, medspelares eller mittenmuggen ger två minuspoäng. Välter man någon annans mugg renderar detta i en minuspoäng plus att man får straffdricka en mugg, kastar man när det inte är ens tur så renderar detta i en minus poäng. Vid tredje varningen så delas det ut ett minus poäng, fjärde varningen ger två minus, femte varningen ger tre minus, vid sjätte varningen så diskcalificeras laget och ombeds lämna ringen, ringen behöver inte skjutas i hopp utan spelarna sitter kvar där de satt och spelet fortsätter som vanligt. Skulle detta ta onödigt lång tid så äga domaren rätt att stoppa tiden. Tillsägelser får man t ex för att armbågen är utanför bentriangeln som förklarades i § 4, spelaren sitter för nära eller för att man klagar på domarna. Laget som efter spelts gång samlat på sig mest poäng vinner. Vid lika resultat så gäller minst varningar sedan flest vunna dueller därefter är det oavgjort.

15 § Etikett; Om en spelare inte kan uppföra sig gentlemannamässigt i ringen, äga domarna den fulla rätten att diskvalificera laget. Exempel på sådana handlingar kan vara att en spelare vomerar under spelets gång eller på annat sätt uppför sig oredigt.

16 § Speldomare; Domarna skall i Nationella mästerskap vara tre per Caps-ring. En är huvuddomare och sköter tidtagning och poängräkning. De andra två domarna s.k. “armbågsdomare” håller koll på spelets gång och de är de enda som har rätt att dela ut varningar. “Armbågsdomarna” får inte se på Huvuddomarens poängprotokoll under spelets gång. Vid Nationella mästerskap skal domarna vara auktoriserade av CUK-ordförande. Domarna får delta i tävlingen, men självklart inte döma sin egen ring. Här krävs det ansvar domarna måste självklart vara opartiska.

17 § Seedning; Under SM så skall seedning användas så att de fyra finallagen från förra året finns skilda i olika kvartsfinaler

18 § SM-deltagare; För att deltaga i caps SM så måste föreningen vara medlem i S.E.R.O. Spelare får heller inte ställa upp i flera föreningars uttagningstävlingar även om de vore medlemmar i flera.

19 § Tvister; Först och främst så gäller det att huvudpoängdomarens resultatpapper inte får ändras, det är det som gäller. Vid tvistemål äga CapsUtvecklingsKommiten tolkning av caps lagen, är ej de överens så bestämmer CUK-ordförande.